SELECT d.* FROM 202100019_article d,202100019_article_cate c WHERE c.id=d.cateId and c.tb=6 and c.lang = 'tw' and c.inuse='1' and d.tb='6' and d.lang = 'tw' and (d.inuse = '1' or (d.inuse ='2' and d.sdate <= '2022-07-01' and d.edate >='2022-07-01')) and d.cateId=77 order by d.seq desc
遠端醫療無人機獲克羅埃西亞發明展金牌及大會首獎(圖.文 / 轉載自台灣產經新聞網)
台灣發明商品促進協會會長施養隆,在克羅埃西亞國際發明展現場傳來捷報,由國軍花蓮總醫院研發顧問及秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院陳穎信醫師領軍的發明團隊,作品「遠端醫療無人機創新服務應用」參加克羅埃西亞國際發明展,獲得評審團青睞勇得金牌之外,更一舉奪下大會首獎。
2021 / 11
20